Yoga Sutras of Patanjali

The Raja Yoga Sutras of Patanjali Maharishi is a classical work and a comprehensive guide to the practice of physical, mental and spiritual meditation. Swami Durgananda’s practical and dynamic commentaries are taken from lectures she gave at the Advanced Yoga Teacher Training in March 2001. The commentaries are the fruit of inspiration from the great yogis Sri Swami Sivananda and Swami Vishnudevananda, as well as from more than thirty other teachers and intensive personal practice.
Sri Swami Vishnudevananda (1927-1993), founder of the International Sivananda Yoga Vedanta Centres and Ashrams. She is one of his oldest and closest disciples and has accompanied him on many journeys to East and West.
Swami Durgananda has established Sivananda Yoga Vedanta Centres in Europe, under the
Master’s will. Swami Vishnudevananda guided her individually training to become a yoga teacher and bestowed upon her the title of Yoga Acharya, thus making her one of his main spiritual successors.
Based on her deep intuition, Swami Durgananda has guided many people on their spiritual path, combining the teachings of meditation, yoga psychology, nutrition, positive thinking, mythology and Eastern philosophy.

Patandžalio Maharišio Radža jogos sūtros – tai išsamus vadovas, kaip tyrinėti ir valdyti savo mintis.

Tai klasikinis veikalas ir išsamus fizinės, mentalinė ir dvasinės meditacijos praktikos vadovas. Praktiniai ir dinamiški Svami Durganandos komentarai yra iš paskaitų, kurias ji skaitė 2001 m. kovo mėn. vykusiuose pažengusiųjų jogos mokytojų kursuose. Komentarai yra vaisius įkvėpimo, pasisemto iš didžiųjų jogų Šri Svamio Šivanandos ir Svamio Višnudevanandos, taip pat iš daugiau nei trisdešimties kitų mokytojų bei intensyvios asmeninės praktikos.
Šri Svamis Višnudevananda (1927-1993), Tarptautinių Šivananda jogos vedantos centrų ir ašramų įkūrėjas. Ji yra viena seniausių ir artimiausių jo mokinių, lydėjusi jį daugelyje kelionių į Rytus ir Vakarus.
Svami Durgananda įkūrė Sivananda jogos vedantos centrus Europoje, sekdama savo Mokytojo valia. Svamis Višnudevananda ją mokė asmeniškai, rengdamas tapti jogos mokytoja ir suteikė jai jogos ačarjos titulą, taip ji tapo viena pagrindinių jo dvasinių įpėdinių.
Remdamasi gilia intuicija, Svami Durgananda veda daugybę žmonių dvasiniu keliu, derindama meditacijos, jogos psichologijos, mitybos, pozityvaus mąstymo, mitologijos ir Rytų filosofijos mokymus.

Norėdami užsisakyti patikusią knygą, parašykite mums: vilnius@sivananda.net, nurodydami tikslų knygos pristatymo adresą.
Sąskaita apmokėjimui už knygas:

LUMINOR bankas
LT414010049500759510

Pasiteiravimui skambinkite tel.: +370 (8) 648 72864